ŽENE I MUŠKARCI U REPUBLICI SRBIJI

Preuzmi OVDE.

OBJAVLJENA ANALIZA USKLAĐIVANJE RADA I RODITELJSTVA U REPUBLICI SRBIJI

Preuzmi OVDE.

INDEKS RODNE RAVNOPRAVNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

 Preuzeti OVDE 

POLOŽAJ ŽENA NA TRŽIŠTU RADA

Publikacija „Položaj žena na tržištu rada“ Autorke:  Sarita BradašKsenija Petovar i Jovana Pantović 

Publikacija je objavljeljena u partnerstvu Fondacije centar za demokratiju i  Fondacije Fridrih Ebert.

 Položaj žena na tržištu rada sagledan je iz normativnog ugla, u kontekstu standarda dostojanstvenog rada i kroz problem zapošljivosti žena iz ruralnih područja. 

U normativnom delu daje se osvrt na strategije, međunarodne dokumente i zakone koji bi trebalo da u većoj ili manjoj meri poboljšaju položaj žena i doprinesu njihovom ekonomskom osnaživanju. 

Uz korišćenje indikatora dostojanstvenog rada, definisanih od strane Međunarodne organizacije rada, sprovedena je i analiza mogućnosti zapošljavanja i adekvatnosti zarada iz ugla rodne (ne)jednakosti na tržištu rada Srbije. 

Publikaciju možete preuzeti OVDE

 

ZAŠTITA SAMOHRANIH RODITELJA U REPUBLICI SRBIJI - ANALIZA PRAVNOG OKVIRA I PREPORUKE

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ kroz Program za unapređenje uslova za kvalitetno odrastanje dece i mladih pomaže jednoroditeljskim porodicama da se razvijaju u povoljnijim socijalnim uslovima i svojoj deci obezbede spokojnije detinjstvo.

Do sada smo kroz ovaj Program pomogli više od 20 porodica i to kroz izgradnju kuća, dodelu ekonomskih grantova i pružanje psihološke podrške. Brojne uspešne priče, ali i želja da dodatno pomognemo i osnažimo ove porodice, podstakle su nas da sa Udruženjem „Jelek“*1pokrenemo projekat Jačanje ljudskih prava i ekonomsko osnaživanje samohranih majki u Srbiji, koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

Projekat ima za cilj da unapredi kvalitet života samohranih roditelja u Srbiji i podstakne njihovo aktivno učešće u društvu, kroz jačanje institucionalne podrške i ekonomsko osnaživanje. Publikacija Zaštita samohranih roditelja u Republici Srbiji: analiza pravnog okvira i preporuke, predstavlja korak dalje u našem radu u ovoj oblasti i nastala je na osnovu velikog broja identifikovanih problema sa kojima se jednoroditeljske porodice svakodnevno susreću.

Jedan od primarnih ciljeva izrade i objavljivanja ove publikacije jeste pružanje podrške donosiocima odluka i najvažnijim činiocima u sistemu socijalne zaštite kako u sagledavanju problematike tako i u pronalaženju adekvatnih rešenja za unapređenje postojećeg pravnog okvira koji reguliše položaj samohranih roditelja.

Pravna analiza sadrži osvrt kako na nacionalni pravni sistem, tako i na uporednopravna rešenja i dobru praksu država. Jasno su identifikovane prepreke koje se javljaju u pogledu ostvarivanja pojedinih prava. Neke od tih situacija vezane su za specifičan položaj samohranih roditelja, dok se druge odnose na slabe tačke u sistemu socijalne zaštite uopšte.

Uvodna razmatranja imaju za predmet definiciju samohranog roditelja i jednoroditeljske porodice, koje nedostaju u pravnom okviru Republike Srbije. Iz detaljnog razmatranja najznačajnijih međunarodnih instrumenata u ovoj oblasti, jasno se mogu identifikovati standardi normiranja i postupanja kojima bi trebalo težiti, dok se iz uporednopravnog okvira i prakse mogu iskoristiti mnoge ideje za bolji socio-ekonomski položaj samohranih roditelja, naročito kroz unapređenje zakonskih rešenja poboljšanje položaja jednoroditeljskih porodica.

Konačno, analiza sadrži i osvrt na normativne i praktične nedostatke u propisima i domaćoj praksi, kao i konkretne preporuke kako se propisi mogu učiniti kvalitetnijim, a praksa poboljšati.

Poseban činilac na koji bi valjalo obratiti pažnju, tiče se uloge lokalnih zajednica i lokalnih samouprava u realizaciji postizanja višeg standarda zaštite samohranih roditelja i omogućavanja kvalitetnijeg uživanja prava koja im pripadaju.

Zbog svega navedenog, može se reći da su napori na stvaranju ove publikacije rezultirali analizom koja će u narednom periodu predstavljati nezaobilaznu početnu tačku prilikom projektovanja narednih koraka državnih i drugih činilaca u ostvarivanju strateških ciljeva u ovoj oblasti socijalne zaštite.

Analizu možete preuzeti OVDE

OBJAVLJENA ANALIZA O POLOŽAJU SAMOHRANIH RODITELJA NA TRŽIŠTU RADA

Imajući u vidu izazove sa kojima se suočavaju samohrani roditelji u oblasti rada i zapošljavanja, Fondacija Ana i Vlade Divac i Centar za dostojanstven rad, u saradnji sa preduzećem za istraživanje javnog mnenja proinsight, razvili su analizu o položaju samohranih roditelja na tržištu rada.

Niska stopa zaposlenosti samohranih roditelja, kao i činjenice da je čak 34,5 odsto porodica gde jedan roditelj brine o jednom ili više dece izloženo riziku od siromaštva 1, te da je u 80 odsto takvih domaćinstava nosilac žena, podstakli su nas da ovu temu postavimo visoko na agendi naših aktivnosti.

 Cilj analize je da se prikupe informacije o mogućnostima za pristup tržištu rada i uzrocima nezaposlenosti roditelja koji sami brinu o deci i da se kreiraju preporuke za unapređenje politika iz ove oblasti.Analiza je urađena na uzorku koji je indikativan, a nalazi koji su dobijeni predstavljaju polaznu tačku za dalja istraživanja u ovoj oblasti, kao i smernice za razvoj adekvatnih usluga podrške, programa informisanja i zagovaranje za donošenje novih odluka, mera i servisa. sve aktivnosti usmerene su na podršku zapošljavanju samohranih roditelja.  

Rezultati analize namenjeni su donosiocimaa odluka i relevantnim akterima iz javnog /civilnog /poslovnog sektora koji su zainteresovani za unapređenje uslova za rodnu jednakost na radom mestu i usklađivanje rada i roditeljstva. Analiza je urađena u okviru projekta “Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih roditelja na tržištu rada u Srbiji“ koji realizuje Fondacija Ana i Vlade divac, u partnerstvu sa Centrom za dostojanstven rad i uz finansijsku podršku evropske unije. 

Analizu možete preuzeti OVDE